Hoppa till innehåll

Artros

Artros är en sjukdom som sitter i leden och påverkar framförallt  ledbrosket. Artros kan drabba kroppens alla leder där det finns brosk.
Endast ett fåtal blir så dåliga av sin artros att de behöver operation.

Utredning

Artros är en klinisk diagnos, vilket innebär att diagnosen ofta ställs i samband med en klinisk undersökning av en läkare. Eftersom artros kan drabba en led långt innan det syns på röntgenbilder, diagnostiserar man huvudsakligen utifrån symtom, riskfaktorer och sjukdomshistoria. Röntgen kan vara en del i utredningen.

Behandling

 • Fysisk aktivitet är mycket viktigt vid artros. Du kan boka in dig direkt till en artrosskola via en sjukgymnastklinik eller kontakta oss så hjälper vi dig.
 • Smärtlindring med läkemedel som minskar värk och inflammation kan bli aktuell.
 • Om du är överviktig innebär viktnedgång ofta minskad belastning för leden och minskad smärta.
 • Vid inflammation i leden kan en kortisoninjektion minska inflammationen och därmed även smärtan. Du kan läsa mer om knäartros på 1177.se

Ovanstående behandling grundar sig på Socialstyrelsens riktlinjer och lokala/regionala vårdprogram och rutiner för knäartros och har stöd i ett stort antal vetenskapliga studier.

Vid svåra besvär kan kirurgi bli aktuellt. Besvären kan då vara:

 • Oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • Grava vilo- och nattliga smärtor
 • Svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
 • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling

Vi remitterar dig vid behov till kirurgmottagning.

Nedanstående information anges utifrån 7 kap 1 § PL.

Andra behandlingar

Platelet rich plasma (PRP) har visat sig vara en effektiv smärtlindrande behandling vid framförallt knäartros. Se studier till höger. Behandlingen utförs bland annat av flera stora ortopedkliniker med regionavtal.

PRP innehåller hög koncentration med blodplättar. Blodplättarnas effekt i detta sammanhang är inte fullständigt klarlagd men man vet att de bland annat

 • stimulerar stamceller (MSC) att utmogna till brosk- och benceller
 • minskar inflammationsmarkörer och ledsvullnad
 • minskar onormal ”förstoring” av broskceller, vilket utgör ett känt stadium i artrosprocessen

Studier:

 • Radiologiskt verifierad lätt till måttlig knäartros.
 • Kvarstående symptom trots adekvat sedvanlig artrosbehandling.
 • Bedömts att operation med knäprotes inte är aktuellt.

Vi behandlar dig som har:

 • Radiologiskt verifierad lätt till måttlig knäartros.
 • Kvarstående symptom trots adekvat sedvanlig artrosbehandling.
 • Bedömts att operation med knäprotes inte är aktuellt.

Vi behandlar inte dig som har:

 • Aktiv eller tidigare genomgången cancersjukdom.

Så går behandlingen till:

Behandlingen utförs med 3 stycken knäinjektioner med 1 veckas intervall. Behandlingen kan upprepas efter 4-6 månader om besvären tilltar.

Vid PRP drar man blod från dig som patient, separerar blodplättarna med blodplasman och injicerar det åter i knäet.

Vi använder oss av ett system som kallas ACP (Autologous Conditioned Plasma).

Biverkningar

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Infektionsrisken vid ledinjektion är mycket låg.
Biverkningar som omnämns i litteraturen är i regel milda, ospecifika och övergående, såsom smärta, stelhet, svullnad, yrsel, illamående, huvudvärk, svettning, hjärtklappning.

Effekt & Resultat

Majoriteten av studierna visar på goda resultat med PRP vid knäartros, det finns enstaka studier som inte visar någon säker effekt. Som med de flesta behandlingarna kan man inte garantera en viss effekt.

Effekt av behandlingen uppnås ofta inom några veckor med minskad smärta/värk och ökad funktion.

Effekten är varierande och kan enligt studier kvarstå i 6-24 månader.

Kostnad:

Behandlingen ryms inte inom förmånen eller högkostnadskortet och bekostas till fullo av dig som patient.

3 stycken behandlingar med PRP: 9 000 SEK